Ogólne Warunki Handlowe (OWH) spółki kfzteile24 GmbH do obsługi sklepu internetowego i zamówień telefonicznych 

 Pobierz tutaj (PDF)

1. Zakres obowiązywania

1.1. Spółka kfzteile24 oferuje klientom prywatnym oraz przedsiębiorcom (zwanymi poniżej „Klientem lub Klientami”) pełen asortyment części samochodowych. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla wszystkich zamówień Klientów złożonych w sklepie internetowym spółki kfzteile24 GmbH, Treptower Park 28-30, D-12435 Berlin (zwanym poniżej "sklepem internetowym kfzteile24") oraz dla zamówień telefonicznych. Regulują one zawieranie umów sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym kfzteile24 i Klientem, realizację zawartych umów oraz wzajemne prawa i obowiązki.

1.2. Wobec transakcji handlowych pomiędzy sklepem internetowym kfzteile24 i Klientem obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Odmienne warunki Klienta nie są akceptowane przez sklep internetowy kfzteile24, chyba że sklep internetowy kfzteile24 wyraził w sposób jednoznaczny swoją zgodę na to.

1.3. Wymogi techniczne dotyczące korzystania z usług sklepu internetowego kfzteile24 przedstawiają się następująco: (1) dostęp do Internetu; (2) Firefox, Opera, Internet Explorer albo Chrome; (3) dostęp do skrzynki poczty elektronicznej; (4) aktywna opcja obsługi plików cookie i Java Script.

1.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób, który nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa ani dobrymi obyczajami. Klient zobowiązany jest do przestrzegania dóbr osobistych oraz praw autorskich sklepu internetowego kfzteile24 i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie takich treści, które nie są sprzeczne z prawem. 

2. Operator i partner umowny Operatorem sklepu internetowego oraz partnerem umownym Klienta jest spółka: kfzteile24 GmbH, Treptower Park 28-30, 12435 Berlin

Telefon: +48 22 292 2281

e-mail: info@carpardoo.pl

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 100363

Zarząd: Markus Winter (Prezes), Bernd Humke

Organ doradczy: Christian Bubenheim (Prezes)

NIP VAT: DE 814625732 

3. Zawarcie umowy, język umowy i utrwalanie treści umowy

3.1. Zawieranie umowy w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego kfzteile24

3.1.1. Prezentacja towarów w sklepie internetowym kfzteile24 nie stanowi oferty wiążącej wobec Klienta, lecz pełni jedynie rolę prospektu sprzedaży w wersji online.

3.1.2. Wysłanie zamówienia (formularza zamówienia online) przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku ekranowego [kupuję i płacę] stanowi wiążącą ofertę Klienta wobec sklepu internetowego kfzteile24 na zawarcie umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu na warunkach ustalonych w zamówieniu.

3.1.3 Akceptacji zamówienia dokonuje sklep internetowy kfzteile24. Po wpłynięciu zamówienia sklep internetowy kfzteile24 przesyła do Klienta maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep internetowy kfzteile24 i wymienia jego szczegóły (potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży). Poprzez przesłanie mailem potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.  

3.2 Zawieranie umów w przypadku zamówień składanych telefonicznie

3.2.1 Także w tym przypadku obowiązuje powyższy zapis: prezentacja towarów w sklepie internetowym kfzteile24 nie stanowi oferty wiążącej wobec Klienta, lecz pełni jedynie rolę prospektu sprzedaży w wersji online.

3.2.2 Złożenie przez Klienta zamówienia przez telefon stanowi wiążącą ofertę Klienta wobec sklepu internetowego kfzteile24 na zawarcie umowy sprzedaży zamówionych towarów. Koszty rozmowy telefonicznej pomiędzy Polską i Niemcami mogą być wyższe od zwyczajowych opłat za rozmowy krajowe.

3.2.3 Przyjęcie zamówienia przez konsultanta telefonicznego sklepu internetowego kfzteile24, który pełni jedynie rolę osoby upoważnionej do przyjmowania zamówień i nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu sklepu internetowego kfzteile24, nie stanowi jeszcze wiążącego przyjęcia zamówienia Klienta.

3.2.4 Po wpłynięciu zamówienia sklep internetowy kfzteile24 przesyła do Klienta maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep internetowy kfzteile24 i wymienia jego szczegóły (potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży). Poprzez przesłanie mailem potwierdzenia otrzymania zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3.3 Język umowy i utrwalanie treści umów

3.3.1. Umowa z polskim konsumentem zawarta zostaje w języku polskim. Na wyraźne życzenie Konsumenta możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży w języku niemieckim. Umowy z klientami z innych krajów mogą zostać zawarte w innym języku. 

3.3.2. Treść umowy (zamówienie) Klienta zostaje zapisana przez sklep internetowy kfzteile24. Treść zapisanej umowy nie jest jednak dostępna dla Klienta. Kupujący ma jednak możliwość archiwizacji treści umowy swojego zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami.

3.3.3. Klient może w każdej chwili zapoznać się w sklepie internetowym z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi w ich aktualnie obowiązującej wersji; wersje nieaktualne są usuwane. Klient może wydrukować niniejsze Ogólne Warunki Handlowe lub zapisać je w postaci pliku wykorzystując w tym celu standardowe funkcje swojej przeglądarki internetowej (= zazwyczaj "Plik" -> "Drukuj" lub "Zapisz jako").

3.3.4. Klient może dodatkowo dokonać archiwizacji danych swojego zamówienia. W tym celu należy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym na ostatniej stronie procedury zamówienia w sklepie internetowym dokonać wydruku lub też zapisania podsumowania zamówienia za pomocą stosownej funkcji obsługiwanej przeglądarki. Klient może także poczekać na potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, jakie przesłane zostanie dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres mailowy po złożeniu zamówienia. Przesłany mail zawiera dane zamówienia Klienta oraz niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Klient może dokonać jego wydruku lub zapisać w postaci pliku za pomocą stosownej funkcji swojego programu pocztowego.

4. Odesłanie dostarczonego towaru (dostarczonych towarów) w terminie odstąpienia od umowy sprzedaży (szczegóły patrz pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny traktowane jest jako odstąpienie od umowy sprzedaży. Aby skorzystać z rękojmi lub prawa zwrotu towaru (por. pkt. 5) zamiast odstąpienia od umowy sprzedaży należy to wyraźnie zaznaczyć podczas odsyłania przesyłki.  

5. "Prawo do zwrotu towaru w ciągu 100 dni" Oprócz przysługującego ustawowo prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży sklep internetowy kfzteile24 udziela ze swej strony dobrowolnego "prawa do zwrotu towaru w ciągu 100 dni" na podanych poniżej warunkach, tzn. jeśli zamówiony towar nie spodoba się, Klient może go po prostu zwrócić i otrzyma wówczas zwrot pieniędzy:

5.1. Prawo do zwrotu obowiązuje co do zasady w odniesieniu do wszystkich towarów zakupionych w sklepie internetowym kfzteile24, o ile zapisy niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie stanowią inaczej.

5.2. Z prawa do zwrotu zgodnie z pkt. 5.1. wyłączone są następujące towary: obręcze kół, opony i komplety kół.

5.3. Prawo do zwrotu obejmuje wyłącznie takie towary, które po dokonaniu zwrotu mogą zostać ponownie sprzedane jako towar nowy, tzn. zwrócony towar musi się znajdować w nieużywanym i nieuszkodzonym stanie. Ponadto zwrócony towar musi być kompletny, zwłaszcza oryginalne opakowanie, instrukcja obsługi, dostarczone w komplecie akcesoria montażowe itd. muszą zostać zwrócone wraz z towarem w stanie nieuszkodzonym i kompletnym.

5.4. Zwrot towarów na terenie Niemiec następuje nieodpłatnie dla Klienta i na ryzyko sklepu internetowego kfzteile24, jeśli skorzysta on z oferowanego przez sklep internetowy kfzteile24 serwisu obsługi zwrotów. W tym celu należy skontaktować się z obsługą serwisu pod numerem telefonu +48 22 292 2281 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@carpardoo.pl. Ponadto Klient może także dokonać zwrotu towaru we własnym zakresie za pomocą wybranej przez siebie firmy kurierskiej. W takim przypadku Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej oraz ryzyko uszkodzenia towaru podczas jego zwrotu. Zwrot towaru z zagranicy następuje zawsze na koszt i ryzyko Klienta.

5.5. Prawo do zwrotu obowiązuje przez okres 100 dni ("termin zwrotu"), począwszy od dnia objęcia danego towaru w posiadanie. Termin zwrotu zostaje dochowany, jeśli przed jego upływem uzgodniony zostanie z serwisem obsługi zwrotów sklepu internetowego kfzteile24 termin odbioru zwrotu lub jeśli przed jego upływem (wystarczy odesłanie z zachowaniem terminu) towar odesłany zostanie do nas wraz adnotacją "Prawo do zwrotu towaru w ciągu 100 dni".

5.6. Jeśli odesłany z zachowaniem terminu zwrotu towar spełnia wymogi wg pkt. 5.1. i 5.3., uiszczona za dany towar cena kupna zwrócona zostanie niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru. O ile to możliwe, zwrot ceny kupna nastąpi przy użyciu tego samego środka płatniczego, za pomocą którego dokonano zapłaty za dany towar. O ile zapłaty dokonano (także) z wykorzystaniem kuponu, kwota uiszczona za pomocą kuponu nie zostanie zwrócona, lecz nastąpi ewentualnie zwrot kuponu oferującego takie same warunki, jak kupon zrealizowany przy zakupie, o ile kupon zrealizowany przy zakupie w chwili skorzystania z prawa do zwrotu zachowałby jeszcze swoją ważność. 

5.7. Powyższe prawo do zwrotu nie narusza ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

6. Ceny, koszty wysyłki i warunki płatności

6.1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym kfzteile24 zawierają podatek VAT w ustawowej wysokości. Wszystkie ceny dotyczą wysyłki loco magazyn wraz z opakowaniem oraz wszelkimi kosztami wysyłki i ewentualnymi kosztami pobrania.

6.2. Koszty wysyłki: zestawienie jednostkowych kosztów wysyłki dostępne jest tutaj. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego kfzteile24 lub telefonicznie nie są naliczane przy odbiorze osobistym żadne koszty związane z wydaniem towaru.

6.3. W przypadku zamówień składanych przez Klientów ze Szwajcarii lub innych krajów, które objęte są cłem przywozowym, należy pamiętać, że sklep internetowy kfzteile24 nie ma żadnego wpływu na wysokość opłat celnych lub należnych do zapłaty podatków w kraju Klienta. W takim przypadku należy zasięgnąć informacji na temat kosztów zamówienia, jakie powstają dopiero podczas przywozu towaru na teren danego kraju. Opłaty te NIE są pobierane przez sklep internetowy kfzteile24 i NIE są także ujęte w kosztach wysyłki.

6.4. Klient może skorzystać z następujących form płatności: płatność z góry, pobranie, PayPal, karta kredytowa lub PayU. 

7. Dostawa

7.1. Dostawa realizowana jest poprzez przesyłkę loco magazyn na podany przez Klienta adres dostawy lub w przypadku dokonania stosownych uzgodnień w drodze odbioru przez Klienta w placówkach stacjonarnych sklepu internetowego kfzteile24 (odbiór osobisty).Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

7.1.1. W przypadku odbioru osobistego Klient otrzyma stosowne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówiony towar jest już gotowy do odbioru. Jeśli towar nie zostanie odebrany w przeciągu tygodnia od otrzymania powiadomienia, że towar jest już gotowy do odbioru, sklep internetowy kfzteile24 jest uprawniony do wyznaczenia Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego terminu odbioru towaru. Jeśli Klient nie odbierze towaru w przeciągu tego wyznaczonego terminu, sklep internetowy kfzteile24 jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. O ile sklep internetowy kfzteile24 skorzysta z prawa do odstąpienia, poinformuje Klienta o tym fakcie niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie, a uiszczona już przez Klienta zapłata zostanie również niezwłocznie zwrócona.

7.1.2. Odnośnie dostawy wysyłkowej do Klienta obowiązują postanowienia pkt 7.2 do 7.3.

7.2. O ile sklep internetowy kfzteile24 przyjmie zamówienie Klienta, dostawa towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

7.3. Dostawa w przypadku płatności z góry: przy zamówieniach z płatnością z góry dostawa następuje dopiero po wpłynięciu pełnej kwoty na rachunek sklepu internetowego kfzteile24. W przypadku zamówień z płatnością z góry sklep internetowy kfzteile24 nie dokonuje żadnych rezerwacji towarów zamówionych do chwili wpłynięcia zapłaty od danego Klienta. O ile w związku z powyższym dojdzie do zwłoki w wysyłce, np. ponieważ zamówiony towar został już wyprzedany i musi zostać ponownie zamówiony, sklep internetowy kfzteile24 poinformuje niezwłocznie Klienta o tym fakcie.

7.4. O ile sklep internetowy kfzteile24 nie z własnej winy nie może zrealizować dostawy zamówionego towaru, ponieważ Dostawca sklepu internetowego kfzteile24 nie wypełnia swoich zobowiązań umownych, sklep internetowy kfzteile24 jest uprawniony wobec Klienta biznesowego (przedsiębiorcy) do odstąpienia od umowy sprzedaży. Przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna lub prawna lub posiadająca zdolność do czynności prawnych spółka cywilna, która składa zamówienie w bezpośrednim związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową). Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zachodzi jednak wyłącznie wówczas, jeśli sklep internetowy kfzteile24 zawarł z danym Dostawcą transakcję zabezpieczającą (wiążące i terminowe zamówienie towaru w wystarczającej ilości) oraz jeśli sklep internetowy kfzteile24 nie odpowiada także w żaden inny sposób za niedostarczenie towaru. W przypadku tego rodzaju odstąpienia od umowy sprzedaży przedsiębiorca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, że zamówiony produkt nie jest dostępny. Uiszczone już przez przedsiębiorcę środki zostaną niezwłocznie zwrócone. 

O ile sklep internetowy kfzteile24 nie z własnej winy nie może zrealizować dla konsumentów dostawy zamówionego towaru w podanym terminie, ponieważ Dostawca sklepu internetowego kfzteile24 nie wypełnia swoich zobowiązań umownych, sklep internetowy kfzteile24 niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, który jest konsumentem. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niepozostającej w bezpośrednim związku ani z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą, ani też zawodową. W takim przypadku Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży lub też może poczekać, aż realizacja dostawy zamówionego towaru będzie możliwa. Sklep internetowy kfzteile24 nie może jednak zapewnić, że nastąpi to w preferowanym przez Klienta przedziale czasowym. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

7.5. Jeśli sklep internetowy kfzteile24 przy wypełnianiu swojego zobowiązania z tytułu dostawy natrafi w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności dotyczących sklepu internetowego kfzteile24 lub jego dostawców na przeszkody, którym sklep internetowy kfzteile24 nie mógł zapobiec mimo dołożenia uzasadnionej okolicznościami staranności, jak np. siła wyższa, konflikt zbrojny, katastrofy naturalne, wówczas termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania utrudnienia wraz ze stosownym okresem adaptacyjnym. Sklep internetowy kfzteile24 poinformuje Klienta niezwłocznie o wystąpieniu tego rodzaju zdarzeń. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.

8. Szkody transportowe

8.1. O ile dostawa realizowana jest na podany przez Klienta adres dostawy, sklep internetowy kfzteile24 zleca jej realizację firmie kurierskiej (np. GLS lub UPS). Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi zgodnie z przepisami prawa wobec Klienta sklep internetowy kfzteile24, o ile Klient nie popadnie w zwłokę w odbiorze zakupionego towaru.

8.2. Aby sklep internetowy kfzteile24 mógł zabezpieczyć ewentualne roszczenia z tytułu szkód transportowych wobec firmy kurierskiej, konieczne jest zgłoszenie kurierowi zauważalnych z zewnątrz szkód transportowych przy dostawie zamówienia; szkody transportowe niezauważalne z zewnątrz muszą zostać zgłoszone przez sklep internetowy kfzteile24 firmie kurierskiej najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty dostawy towaru do Klienta przez firmę kurierską, ponieważ w przeciwnym wypadku może wystąpić domniemanie na niekorzyść sklepu internetowego kfzteile24, że zamówienie dostarczono bez szkód transportowych. Sklep internetowy kfzteile24 jest zatem w związku z powyższym zdany na pomoc ze strony swoich Klientów.

8.2.1. Zauważalne z zewnątrz szkody transportowe: co do zasady Klient nie jest zobowiązany w żaden sposób do otwarcia pakietu w chwili dostawy i sprawdzenia pod względem szkód transportowych. Jeśli jednak wystąpienie szkody transportowej jest racjonalnie prawdopodobne, np. ponieważ pakiet jest w sposób zauważalny z zewnątrz mocno uszkodzony, zgnieciony, rozdarty lub ponieważ zawartość w przypadku towarów delikatnych pobrzękuje podczas potrząsania, Klient zobowiązany jest do otwarcia pakietu w obecności kuriera oraz do sprawdzenia, czy zawartość jest uszkodzona. Powyższe ogranicza się jednak wyłącznie do sprawdzenia towaru pod względem występowania zauważalnych bez problemu szkód transportowych, np. czy towar jest zbity lub odkształcony lub czy towary z korpusem pobrzękują podczas potrząsania. Jeśli opisana powyżej kontrola wykaże szkodę transportową, należy zgłosić ją kurierowi oraz uzyskać jego potwierdzenie. Należy to do obowiązków Kuriera. Zaleca się, by w miarę możliwości pozostawić towar w oryginalnym opakowaniu oraz nie korzystać z niego. Należy niezwłocznie poinformować sklep internetowy kfzteile24 o stwierdzonej szkodzie telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 292 2281 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@carpardoo.pl, aby umożliwić przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

8.2.2. Niezauważalne z zewnątrz szkody transportowe: aby sklep internetowy kfzteile24 mógł dochodzić swoich praw wobec firmy kurierskiej, Klient winien rozpakować dostarczony towar najpóźniej w przeciągu 4 dni od jego dostawy. W przypadku stwierdzenia podczas rozpakowywania, że dostarczony towar jest uszkodzony, zaleca się, by w miarę możliwości pozostawić towar w oryginalnym opakowaniu oraz nie korzystać z niego. Należy niezwłocznie poinformować sklep internetowy kfzteile24 o stwierdzonej szkodzie telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 292 2281 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@carpardoo.pl, aby umożliwić przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

8.2.3. Powyższe regulacje nie ograniczają oczywiście roszczeń Klienta z tytułu rękojmi z powodu ewentualnych szkód transportowych. 

9. Zastrzeżenie prawa własności

9.1. Towar zostaje wysłany niezwłocznie po uiszczeniu ceny sprzedaży. W przypadku wysyłki towaru przed uiszczeniem ceny sprzedaży, pozostaje on własnością sklepu internetowego kfzteile24 do chwili uiszczenia pełnej zapłaty.

9.2. W przypadku przedsiębiorców obowiązuje ponadto: sklep internetowy kfzteile24 zastrzega sobie prawo własności do towaru do chwili całkowitego uregulowania wszystkich wierzytelności z tytułu bieżącej współpracy handlowej. Przedsiębiorca dokonuje z góry cesji wszelkich wierzytelności powstałych z tytułu odsprzedaży - niezależnie od połączenia lub wymieszania towaru zastrzeżonego z nowym przedmiotem - w wysokości kwoty faktury na rzecz sklepu internetowego kfzteile24, a sklep internetowy kfzteile24 przyjmuje przedmiotową cesję. Przedsiębiorca pozostaje uprawniony do ściągania wierzytelności, sklep internetowy kfzteile24 może jednak ściągać wierzytelności także we własnym zakresie, o ile przedsiębiorca nie dopełni swoich zobowiązań płatniczych.  

10. Rękojmia

10.1. Sklep internetowy kfzteile24 dostarcza towary wolne od wad. Klientowi przysługują (z zastrzeżeniem regulacji dot. przedsiębiorców zgodnie z pkt. 10.3) ustawowe prawa rękojmi.

10.2. Sklep internetowy kfzteile24 ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, który jest konsumentem, jeśli sprzedany towar wykazuje wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 556 i następne polskiego kodeksu cywilnego. Sklep internetowy kfzteile24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w wyniku nieprawidłowego lub nieodpowiedniego zastosowania, wadliwego uruchomienia lub montażu, naturalnego zużycia, niestarannego lub wadliwego użycia, nieprzestrzegania zapisów instrukcji konserwacji lub obsługi oraz nieprawidłowego przeprowadzenia prac naprawczych lub też modyfikacji dokonanych przez Klienta lub osobę trzecią. Szkody powstałe w wyniku wyżej wymienionych powodów nie są bowiem następstwem wady fizycznej lub prawnej, lecz wynikiem działania Klienta, za które to sklep internetowy kfzteile24 nie ponosi odpowiedzialności. Powyższa regulacja nie narusza oczywiście ustawowych praw rękojmi przysługujących Klientowi.

10.3. Rękojmia dla przedsiębiorcy: jeśli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego, przyjmuje się odnośnie do praw rękojmi Klienta poniższe postanowienia: 

10.3.1. O ile sklep internetowy kfzteile24 zobowiązany jest do wykonania rękojmi z powodu wady, wówczas pozostaje w gestii sklepu internetowego kfzteile24, czy usunie wadę poprzez naprawę, czy też poprzez wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad.

10.3.2. Wady oczywiste należy zgłaszać do sklepu internetowego kfzteile24 niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dostawy towaru w formie pisemnej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu), wady ukryte również należy zgłaszać niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich wykrycia, w formie pisemnej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu). Niedopełnienie terminu zgłoszenia wad skutkuje wyłączeniem rękojmi wobec Klienta w odniesieniu do wady, której dotyczy nieterminowe zgłoszenie. Powyższy zapis nie obowiązuje, o ile sklep internetowy kfzteile24 zataił wadę w podstępny sposób i/lub udzielił stosownej gwarancji.

10.3.3. Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu w przeciągu roku od dostawy przedmiotu sprzedaży do Klienta, chyba że odpowiedzialność za wadę ponosi sklep internetowy kfzteile24. Do Klienta, który jest konsumentem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

10.4. Informacje dotyczące ewentualnie obowiązujących dodatkowo gwarancji oraz ich dokładnych warunków dołączone są do danego produktu oraz dostępne są na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym kfzteile24. Niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani też nie utrudnia wykonania praw przysługujących Kupującemu zgodnie z zapisami ustawowymi dotyczącymi rękojmi. 

11. Odpowiedzialność sklepu internetowego kfzteile24

11.1. Montaż produktów sprzedawanych przez sklep internetowy kfzteile24 winien być przeprowadzony w sposób fachowy, najlepiej przez specjalistyczny warsztat. Sklep internetowy kfzteile24 zwraca wyraźnie uwagę na fakt, że wbudowanie i montaż przedmiotów sprzedaży nie może doprowadzić do tego, że zmodyfikowany pojazd mechaniczny nie zostanie dopuszczony do ruchu. Przestrzeganie wszelkich przepisów, wymogów i warunków dotyczących warunków technicznych pojazdów, zwłaszcza zapisów art. 66 ustawy o kodeksie drogowym, oraz wnioskowanie o wydanie wymaganych zezwoleń jest obowiązkiem wyłącznie Klienta. Sklep internetowy kfzteile24 nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania Klienta w tym zakresie.

11.2. Sklep internetowy kfzteile24 odpowiada za szkody Klienta, który jest konsumentem, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

11.3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego, odpowiedzialność cywilna sklepu internetowego kfzteile24 z tytułu roszczeń odszkodowawczych ograniczona jest, niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z poniższymi zapisami, o ile z udzielonej przez sklep internetowy kfzteile24 gwarancji nie wynika inaczej:

11.3.1  W przypadku szkód powstałych w wyniku zwykłego niedbalstwa, sklep internetowy kfzteile24 ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie ograniczonym do typowo przewidywalnej szkody. 

11.3.2. W przypadku szkód związanych z opóźnieniem, powstałych w wyniku zwykłego niedbalstwa, sklep internetowy kfzteile24 ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie ograniczonym do typowo przewidywalnej szkody, maksymalnie jednak do 5% łącznej ceny wynikającej z umowy sprzedaży. 11.3.3. Zapisy powyższych ustępów (pkt. 11.3.1 - 11.3.2) obowiązują odpowiednio także odnośnie do ograniczenia obowiązku świadczenia odszkodowania z tytułu zbędnych nakładów (§ 284 niemieckiego kodeksu cywilnego).

11.3.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązują także w odniesieniu do podmiotów, którym sklep kfzteile24 powierzy wykonanie zobowiązania.

11.4. W celu uniknięcia wątpliwości co do wykładni wskazujemy, że postanowienia pkt. 11.3 - 11.3.4 nie dotyczą umów sprzedaży, które zostały zawarte z Klientem jako konsumentem. 

12. Obowiązek kontroli przez Klienta Mimo wszelkiej staranności, jakiej sklep kfzteile24 dokłada podczas przyjmowania i przetwarzania zamówień i dostaw do Klienta, może dojść w jednostkowych przypadkach do dostawy towaru innego, niż zamówiony. Przed wbudowaniem przedmiotu sprzedaży lub jego dopasowaniem lub modyfikacją (np. poprzez lakierowanie) Klient winien zatem w miarę możliwości porównać wzrokowo przedmiot sprzedaży z oryginałem, który ma zostać wymieniony. W przypadku niektórych części, jak np. zderzaki, może zajść konieczność uprzedniego zdemontowania przeznaczonej do wymiany części w celu sprawdzenia spasowania dostępnych otworów montażowych; podobnie w przypadku elementów karoserii należy sprawdzić, czy będą one pasować bez wymaganej często modyfikacji. Jeśli wymianie podlega element nieoryginalny, Klient winien przeprowadzić kontrolę wzrokową w celu sprawdzenia, czy przedmiot sprzedaży pasuje do przewidzianego zastosowania. Jeśli dostarczony przedmiot sprzedaży odbiega w sposób widoczny pod względem wymiarów, kształtu lub materiału od oryginału lub wydaje się nie pasować, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się ze sklepem internetowym kfzteile24 w celu dalszych wyjaśnień przed przystąpieniem do wbudowania lub dopasowania lub modyfikacji przedmiotu sprzedaży. Powyższe regulacje nie naruszają roszczeń Klienta w zakresie rękojmi. 

13. Ochrona danych osobowych

13.1. Podczas korzystania z serwisu sklepu internetowego kfzteile24 oraz składania w nim zamówień gromadzone i pobierane są dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO oraz innych aktów prawnych.

13.2. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego kfzteile24 zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralny element niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. 

14. Prawo właściwe i właściwość sądu

14.1. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, nawet jeśli Klient posiada swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. Wobec konsumentów obowiązuje powyższy wybór prawa, o ile nie pozbawia to konsumentów ochrony, jaką zapewniają im właściwe bezwzględnie obowiązujące, tzn. niepodlegające modyfikacji przez zapisy umowne, przepisy państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zwykłego pobytu.

14.2. Wobec wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń z tytułu współpracy handlowej z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub z wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego kfzteile24. Ta sama właściwość miejscowa sądu obowiązuje, jeśli Klient nie posiada ogólnej właściwości sądu w danym kraju, po zawarciu umowy sprzedaży przeniósł swoje miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu poza kraj lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w chwili wniesienia powództwa nie jest znane. Wyżej wskazany Sąd nie jest właściwy, jeśli Klient jest konsumentem i posiada swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W takim przypadku pozew należy wnieść przed właściwy sąd w Państwie członkowskim, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.  

15. Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów i udziału w procedurach rozstrzygania sporów

15.1. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 15.2. kfzteile24 jest gotowy do udziału w postępowaniu pozasądowym wzięcie udziału w postępowaniu arbitrażowym, jeżeli stosunek umowny z konsumentem powoduje różnicę zdań o wartości przekraczającej 1.000,00 EUR. Odpowiedzialna jest Uniwersalna Placówka Federalna, Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.


Używamy plików cookie, aby nasze strony działały poprawnie, były bezpieczne i wyświetlały się na nich dopasowane treści.W tym celu zbieramy dane o naszych użytkownikach, sposobie korzystania z naszych ofert i używanych przez nich urządzeniach.

Kliknięcie przycisku W porządkuoznacza, że wyrażasz zgodę i zezwalasz na przekazywanie tych danych stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy marketingowi. Może to obejmować przetwarzanie Twoich danych w USA. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o ochronie danych osobowych.